GATAVS SIEVIETES PROJEKTS

GATAVS SIEVIETES PROJEKTS

READY WOMEN PROJECT

GATAVS SIEVIETES PROJEKTS

Sociāli ekonomiskā krīze, ar kuru saskaras Eiropa, ir likusi smagi skart darba tirgu, un bezdarba līmenis palielinās, tādējādi negatīvi ietekmējot ES potenciālo izaugsmi.
Šajā situācijā mērķis ir, lai Eiropa kļūtu par viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku. Iekļaujošs līdzeklis cita starpā ir Eiropas nodarbinātības līmeņa paaugstināšana un palīdzība cilvēkiem ar ierobežotām iespējām visu vecumu, pārvaldot pārmaiņas, ieguldot prasmēs
un apmācība.
Bezdarbs ir īpaši augsts sieviešu un jauniešu vidū, un šo situāciju saasina sievietes invalīdes, kuras saskaras ar dubultu diskrimināciju: sievietes un invalīdi. Turklāt šīs sievietes ir neaizsargātākas citu starpā tādu problēmu dēļ, kas saistītas ar veselības un darba līdzsvaru, ierobežotu apmācības pieejamību un piekļuvi resursiem, piekļuves barjerām, garīgām vai psiholoģiskām problēmām.
Projekta ietvaros piedāvāt jaunas iespējas un inovatīvus instrumentus fiziskām un maņu invalīdēm uzlabošanai
viņu kvalifikācija un tādējādi arī viņu nodarbinātības līmeņi. Paldies Eiropas sadarbībai, ko izveidojis atbilstošs dažādu organizāciju papildinājums, kas nāk no dažādām jomām, bet kurām ir kopīgas īpašības un mērķi, ar šo instrumentu ieviesīs jaunas metodoloģijas un rīkus, lai atvieglotu piekļuvi apmācībai, novērtēšanu un attīstību. kompetenču un to pārnešanas darba kontekstā.
Projekta READY WOMEN vispārējais mērķis ir piedāvāt jaunas iespējas un novatoriskus instrumentus pieaugušām sievietēm ar
galvenokārt invaliditātes dēļ viņu kvalifikācijas paaugstināšanai un tādējādi arī nodarbinātības un integrācijas līmenim darba tirgū
izmantojot apmācības pasākumus, kas saistīti ar jaunajiem nodarbinātības līmeņiem (NYE) un jaunajām nozarēm.
Projekts READY WOMEN, ko īsteno ar partnerības palīdzību, kurā ietilpst 10 organizācijas no 7 valstīm, ļaus sasniegt
šāda ietekme:

* Individuālā un kolektīvā veidā palieliniet sieviešu ar fiziskiem traucējumiem pašapziņu.
* Nosakiet pastāvošās attiecības starp sievietēm ar fiziskiem traucējumiem un nodarbinātības iespējām, kā arī NYE un
jaunās nozares katrā no projektā iekļautajiem Eiropas reģioniem, atzīstot īpašās nozares ar vislielāko potenciālu
pēc tam, kad tās ir izstrādājušas sievietes ar invaliditāti pēc katras sievietes apmācības vajadzību segšanas.
* Atklāt labāko praksi sieviešu ar fiziskiem traucējumiem iekļaušanā nodarbinātībā, kas saistīta ar NYE un jaunajām nozarēm, kas saistītas ar
katrs no iesaistītajiem reģioniem.
* Uzsveriet apmācības un sieviešu ar invaliditāti prasmju uzlabošanas nozīmi, paturot prātā, ka tam ir jābūt
iespēju nodrošināšana, kas ļaus sievietēm iegūt iespējas piekļūt nodarbinātībai un izmantot IKT sniegtās iespējas.
* Izveidojiet virtuālu sadarbības tīklu sievietēm ar fiziskiem traucējumiem no ES partneru jomām, kas nodarbojas ar NYE un topošajām
nozares, ar mērķi sekmēt sakaru veidošanu, pieredzes un kompetences apmaiņu ne tikai tieši šo sieviešu starpā
Projekta Gatavās sievietes saņēmējas, bet arī starp viņām un citām sievietēm ar fiziskiem traucējumiem, kas jau ir nodibinātas
tirgos.
* Īstenojiet apmācības kursu, kura mērķis ir attīstīt pamata un profesionālās kompetences un iemaņas sievietēm ar fiziskiem traucējumiem.
* Izplatīt rezultātus, apmācību un instrumentus, kas izveidoti starpvalstu līmenī.

Projekts sniegs ieguldījumu stratēģijā “Eiropa 2020” un mērķos attiecībā uz izglītības un apmācības lomu sociālajā integrācijā,
dot cilvēkiem iespēju un nodrošināt, ka pilsoņi, jo īpaši pieaugušās sievietes ar invaliditāti ar zemu izglītības līmeni, sievietes bezdarbnieces un sievietes, kuras priekšlaicīgi pametušas skolu, visu mūžu var piekļūt mūžizglītībai un kvalifikācijas celšanai, kā arī uzlabot viņu nodarbinātības līmeni un sociālās prasmes.