Περιγραφή του έργου READY WOMEN

Περιγραφή του έργου READY WOMEN

Η κοινωνικοοικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη έχει αντίκτυπο στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοστών ανεργίας, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο αρνητικά τη δυνητική ανάπτυξη της ΕΕ.

Δεδομένης της κατάστασης, ο στόχος είναι να γίνει η Ευρώπη μια έξυπνη, βιώσιμη και περιεκτική οικονομία. Με τον όρο περιεκτική εννοείται, μεταξύ άλλων, η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης στην Ευρώπη, η διευκόλυνση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες όλων των ηλικιών, και η διαχείριση των αλλαγών μέσω της επένδυσης σε δεξιότητες και κατάρτιση.

Η ανεργία είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των γυναικών και των νέων και η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται μεταξύ των γυναικών με αναπηρία που αντιμετωπίζουν διπλή διάκριση: ως γυναίκες και ως άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, αυτές οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται με την ισορροπία μεταξύ υγείας και εργασίας, την περιορισμένη διαθεσιμότητα κατάρτισης και την πρόσβαση σε πόρους, τα εμπόδια προσβασιμότητας και τις νοητικές δυσλειτουργίες ή ψυχολογικές διαταραχές μεταξύ άλλων.

Μέσα από το έργο προσφέρονται νέες ευκαιρίες και καινοτόμα εργαλεία στις γυναίκες με φυσικές και αισθητηριακές αναπηρίες για τη βελτίωση των προσόντων τους και συνεπώς του επιπέδου απασχολησιμότητάς τους. Χάρη στην ευρωπαϊκή συνεργασία, που δημιουργήθηκε από μία σύμπραξη οργανισμών που προέρχονται από διάφορους τομείς αλλά και μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά και στόχους και αλληλοσυμπληρώνονται, το έργο αυτό θα εισαγάγει νέες μεθοδολογίες και εργαλεία για να διευκολύνει την πρόσβαση στην κατάρτιση, την αξιολόγηση, την ανάπτυξη των ικανοτήτων και τη μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Ο γενικός στόχος του έργου READY WOMEN είναι να προσφέρει νέες ευκαιρίες και καινοτόμα εργαλεία σε ενήλικες γυναίκες με αναπηρία για τη βελτίωση των προσόντων τους και, ως εκ τούτου, του επιπέδου απασχολησιμότητας και ένταξής τους στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω ενεργειών κατάρτισης που σχετίζονται με νέους και αναδυόμενους τομείς απασχόλησης.

Το πρόγραμμα READY WOMEN, που υλοποιείται μέσω μιας σύμπραξης που περιλαμβάνει 10 οργανισμούς από 7 χώρες, θα επιτρέψει την επίτευξη των ακόλουθων στόχων-αποτελεσμάτων:

  • Βελτίωση της αυτοεκτίμησης των γυναικών με αναπηρίες  στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή.
  • Διερεύνηση της υφιστάμενης σχέσης μεταξύ των γυναικών με σωματικές αναπηρίες και των ευκαιριών/δυνατοτήτων απασχόλησης σε νέους και αναδυόμενους τομείς απασχόλησης στις περιοχές της Ευρώπης που αφορά το έργο, αναγνωρίζοντας τους συγκεκριμένους τομείς με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης από τις γυναίκες με σωματικές αναπηρίες, εφόσον εξασφαλιστούν οι ανάγκες κατάρτισης αυτών των γυναικών στους εν λόγω τομείς.
  • Εντοπισμός των καλών πρακτικών για την ένταξη των γυναικών με σωματικές αναπηρίες που σχετίζονται με τους νέους και αναδυόμενους τομείς στην αγορά εργασίας σε κάθε περιοχή της Ευρώπης που αφορά το έργο.
  • Εντοπισμός των καλών πρακτικών για την ένταξη (συμπερίληψη) των γυναικών με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, όσον αφορά τους νέους τομείς απασχόλησης.
  • Έμφαση στην σημασία της εκπαίδευσης για τη βελτίωση των προσόντων των γυναικών με αναπηρίες, ως μια διαδικασία ενδυνάμωσης που θα επιτρέψει στις γυναίκες με αναπηρίες να  αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να επωφεληθούν από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  • Δημιουργία  ενός εικονικού δικτύου συνεργασίας για τις  γυναίκες με αναπηρίες στις Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στους νέους και αναδυόμενους τομείς απασχόλησης, όχι μόνο μεταξύ των γυναικών που εμπλέκονται στο έργο READY WOMEN αλλά και μεταξύ των γυναικών αυτών και άλλων γυναικών με σωματικές αναπηρίες που έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
  • Υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με κύριο στόχο την ανάπτυξη βασικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων αλλά και βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills) για τις γυναίκες με σωματικές αναπηρίες
  • Διάδοση των αποτελεσμάτων, της κατάρτισης και των εργαλείων που θα δημιουργηθούν σε διακρατικό επίπεδο.

 

Το έργο θα συμβάλει στους στόχους της «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020»  όσον αφορά τον ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην κοινωνική ένταξη, την ενδυνάμωση των ανθρώπων και την εξασφάλιση της απόκτησης πρόσβασης των πολιτών (ιδίως των ενηλίκων γυναικών με ειδικές ανάγκες, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και πρόωρη διακοπή της σχολικής εκπαίδευσης) στην δια βίου μάθηση και την απόκτηση δεξιοτήτων καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο απασχολησιμότητάς τους και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.